Historické povodně


červenec 1997 - na Moravě

Nejvyšší dosažená historická povodeň byla zaznamenána v červenci 1997, kdy bylo vodou z řeky Moravy zaplaveno prakticky celé území sousedního k.ú. Uherské Hradiště, část území k.ú. Mařatic a Jarošova a částečně i k.ú Sady a k.ú.Kunovice. Podle vyhodnocení Povodí Moravy, s.p. byl při povodni v řece Moravě v Napajedlích průtok Q = 940 m3/s. Koryto Moravy je upraveno a ohrázováno na Q = 680 – 700 m3/s. Při kulminaci došlo k protržení hrází na několika místech a k následnému zaplavení okolního území. Bližší údaje jsou v publikaci „Souhrnná zpráva o povodňové situaci v povodí Moravy a Dyje v červenci 1997“, kterou zpracoval VH dispečink Povodí Moravy, s.p. Brno a v publikaci „Povodeň 1997 - souhrnná zpráva o povodni v okrese Uh. Hradiště“, kterou zpracoval referát obnovy okresu bývalého OkÚ Uh. Hradiště.


červenec 1997 - na Olšavě

Řeka Olšava v červenci 1997 zaplavila nábřežní komunikace a sklepy domů v ulicích Na Řádku, Olšavní a Na Karmaku, vzdutá kanalizace přetekla v mnoha ulicích.


Lokální povodňové epizody: červenec 2007, květen 2010, květen 2013

Povrchové splachové vody v Kunovicích škodily během těchto let několikrát v ulicích Osvobození, V Úzkých, Obecní, Mládežnická, Na Rynku a V Pastouškách. Téměř vždy také Na Karmaku, Ve Strhanci a.j.