Hydrologické údaje


Město Kunovice se nachází z hlediska možného povodňového ohrožení v povodí řeky Olšavy, v říčním km 6,00 – 2,85. Tok řeky Olšavy leží v Alpínsko – Himálajském systému, který se pak dělí do dvou subsystémů. Karpaty a Panonská pánev. Horní i střední tok Olšavy patří do systému Karpat, zatímco ústí Olšavy již leží v subsystému Panonské pánve. Řeka Olšava zaúsťuje do řeky Moravy v jejím  143,11 ř. km, což je 2,5 km pod městem. Koryto řeky Olšavy je regulované, břehy jsou vyčištěny od nánosů. Mezi městem a ústím Olšavy je lužní (Kunovský) les.


Hydrologický režim Olšavy se vyznačuje zpravidla jedním maximem v ročním chodu. Toto maximum se vyskytuje v období jara, kdy je spojeno s táním sněhové pokrývky v oblasti četných pramenů v Bílých Karpatech (oblast Pitín, Žítková). V březnu na limnigrafické stanici v Uherském Brodě dosahují hodnoty průměrných měsíčních průtoků 4,12 m3/s (Olšava zde přibírá ještě Nivničku a Luhačovický potok). Toto maximum ale pozvolna klesá s možnými prudkými výkyvy, spojovanými v letním období (červen, červenec) s letním chodem srážek, zejména pak bouřek z přívalových dešťů. Naopak minimální průtoky připadají na září, kdy průměrná měsíční hodnota činí 0,80 m3/s.

Zdrojem ohrožení je také řeka Morava. Je zcela regulovaná a má upravené koryto v celé délce zájmového území města, ale při souběhu vysokého stavu v obou řekách je příčinou zpětného vzdutí z Moravy do Olšavy, které má za následek významné snížení odtokových poměrů ve městě s následným zaplavením částí Kunovic. Ostatní vodní toky, které se na území města vyskytují, jsou vodohospodářsky nevýznamné, v době letních veder často vysychají, při průchodu přes intravilán města, jsou na řadě míst zatrubněné, s nebezpečím zanesení vpustí.


Protipovodňová opatření

Z hlediska protipovodňových opatření (PPO) vybudovalo město Kunovice protipovodňovou hráz, na pravém břehu řeky Olšavy mezi říčním km 5 – 4, která představuje ochranu proti jejímu vybřežení v ulici Na Řádku.

V současné době probíhá realizace stavby „Protipovodňová opatření na řece Olšavě – Kunovice“ s předpokládaným dokončením v září 2021. Stupeň ochrany Q20 (174,2 m3/s) s převýšením na Q50. Rozsah cca. 3,6 ř.km toku Olšavy, délka zdí cca. 5 km, délka hrází cca. 1 km.

Další navrhovaná PPO viz. grafická část – Mapa protipovodňových opatření