Stupně povodňové aktivity


V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.


Tab.  7  Stupně povodňové aktivity v hlásných profilech kategorie „A“

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Morava A345 – Spytihněv

limnigraf Spytihněv
ř. km 169,20

I.

400

290,00

II.

500

416,00

III.

600

563,00

Olšava A349 – Uh. Brod

limnigraf Uh. Brod
ř. km 22,10

I.

270

34,00

II.

400

81,60

III.

500

129,00

 


Tab.  8  Stupně povodňové aktivity v hlásných profilech kategorie „C"

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Morava    HP C1 UH
lávka pro pěší z Moravního nábřeží do Rybáren v Uh. Hradišti

I.

580

290

II.

650

395

III.

730

520

Olšava    HP C2 MI
silniční most č. 05014-2

městská část Uh. Hradiště - Míkovice

I.

140

38

II.

260

84

III.

350

135

Olšava    HP C14 KU
silniční most č. 05016-2

obec Podolí

I.

150

 

II.

260

 

III.

360

 

Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou rozhodující stavy hladin na vodočtu. Průtoky, stejně jako měrné křivky koryta se mohou měnit v závislosti na změnách hydrologických vlastností koryta v souvislosti s výškou hladiny a průřezem koryta.


I. stupeň povodňové aktivity (I. SPA)

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - BDĚLOST

1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na hlásném profilu a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům ve městě a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Uh. Hradiště, avšak PK města není ještě přítomna na stanovišti PK Kunovice.


II. stupeň povodňové aktivity (II. SPA)

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - POHOTOVOST

Vyhlašuje povodňový orgán města rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise města, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí II. SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise města. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé města i všech jeho městských částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi města a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o II. SPA je předána současně na PK ORP Uh. Hradiště.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanizmy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK města Kunovice na internetu na webu města www.mesto-kunovice.cz


III. stupeň povodňové aktivity (III. SPA)

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) města

Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán města sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru města.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK města Kunovice na internetu na webu města www.mesto-kunovice.cz