Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Kunovice, Olšava h.p. 4-13-01- 1320

Odtokové poměry snižují především silniční most 55-042G (třída Vítězství) na křížení Olšavy s pozemní komunikací I/50 v říčním km 3,999, lávka pro pěší v ř. km 1,458 a mosty v ř. km 4,453; 3,223; 0,796. Při průtoku Q100 by došlo k zaplavení obytné zástavby na obou březích Olšavy v ulicích Olšavní, Na Řádku, Potočná a Ve Strhanci. Kritická situace by nastala, pokud by došlo k zácpě těchto profilů splaveným materiálem. Zpětné vzdutí vod nastává v případě souběhu zvýšených vodních stavů v Olšavě i Moravě.


K.ú. Kunovice, Petříkovec h.p. 4-13-02- 0080

Snížené odtokové poměry mostu místní komunikace v říčním km 6,158, silničního mostu I/55–043 v ř. km 6,135, lávky pro pěší v ř. km 5,968 a železničního mostu na trati Brno - Uh. Hradiště v ř. km 5,985 přes tok Petříkovec. Omezení v místech opěrných pilířů mostů, zmenšení průtokové kapacity koryta a vybřežení.


K.ú. Kunovice, Mlýnský náhon h.p. 4-13-01- 1320

Nekapacitní propustek o délce 159 m v ulici Na Zelničkách, na toku ID 409220002000 - Mlýnský náhon. Hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity propustku DN 80 a vybřežení toku v ul. Na Zelničkách.


Tab.  6  Objekty na tocích - místa omezující odtokové poměry

popis

tok

místo

ř. km

most místní komunikace

Olšava

Kunovice

4,453

most silniční I/55-042G

Olšava

Kunovice

3,999

most místní komunikace

Olšava

Kunovice

3,223

lávka pro pěší

Olšava

Kunovice

1,458

most místní komunikace

Olšava

Kunovice

0,796

most místní komunikace

Petříkovec

Kunovice

6,159

Most silniční I/55-043

Petříkovec

Ostrožská Nová Ves

6,135

Most železniční trať 340 Brno - Uh. Hradiště

Petříkovec

Ostrožská Nová Ves

5,988

lávka pro pěší

Petříkovec

Ostrožská Nová Ves

5,968

Propustek DN 80

Mlýnský náhon

Kunovice

0,596

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech pylonů mostů a ukotvení lávek, mají za následek snížení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

Místa omezující odtokové poměry v dPP Kunovice v POVIS

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP města Kunovice


Mapa míst omezující odtokové poměry v dPP katastru města Kunovice