Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Kunovicích dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Moravy nebo Olšavy, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ.

S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni města, zejména varováním obyvatel města - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení města povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.


Ohrožení města povodní z toků menších

U menších tokůPetříkovec, Bobrovec, Olšávka, Lintavský žleb, Hlucký žleb a Mlýnský náhon – má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter. U těchto povodňových situací na základě předpovědní služby nelze předvídat místo výskytu a velikost povodně. Proto by měly být řešeny operativní činností povodňové komise města. Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou prevenci.


Petříkovec   hydrologické pořadí 4-13-02-0080

Vodní tok ve správě Povodí Moravy, s.p.

Představuje nebezpečí v případě zachycení splaveného materiálu na konstrukci mostů v jižní části Kunovic, jedná se o most místní komunikace, silniční most I/50-043 a železniční most na trati Přerov - Břeclav.


Mlýnský náhon      hydrologické pořadí 4-13-01-1320

V místě zatrubnění toku dochází z důvodu nedostatečného spádu a malé kapacity toku k rozlévání vody a tvorbě nánosů splavenin v ulici Na Zelničkách.


Olšávka - St. Olšava hydrologické pořadí 4-13-01-0830

Malý tok směřující okrajem sídliště Mojmír západním směrem do řeky Moravy, zatrubněná část toku je ve správě města Uherské Hradiště. Otevřené koryto je ve správě Povodí Moravy s.p.. Kritickým místem je propustek pod železniční tratí, který převede průtok odpovídající Q10. V případě kulminace vody v řece Moravě dochází ke zpětnému vzdouvání vod do toku Olšávka.


Míkovický potok    hydrologické pořadí       4-13-01-1320

V případě očekávaných vydatných srážek je třeba posílit retenční schopnost Míkovické nádrže snížením její hladiny. Správcem Míkovické přehrady je Moravský rybářský svaz MO Kunovice.

Kontakt na správce vodního díla: 

Ing. František Kavka - předseda: tel.: 608 776 682.

Ladislav Měrka - Rybářský svaz Kunovice: tel.: 607 868 666.

Zatrubnění je dostatečně kapacitní, je nutno průběžně udržovat průtočnost česlí odstraňováním zachyceného splaveného materiálu.


Ohrožení města povodní z toků středních

přitékají na území města Kunovice zpravidla z větší vzdálenosti a samy mají řadu dalších přítoků. Svou velikostí se však stále řadí mezi toky a potoky střední velikosti a končí zpravidla jako přítok hlavního toku Zlínského kraje - řeky Moravy.

Rizikem je souběh povodně na Olšavě, s Moravou. Dále průsaky, protržení (zvláštní povodeň) nebo přetečení vodní nádrže Míkovice.


Řeka Olšava      hydrologické pořadí 4-13-01-1320

Představuje největší ohrožení pro město Kunovice  - rizikem jsou srážky nad 50 mm v horní části povodí na jižních úbočích Bílých Karpat.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem, kde je umístěn HP kategorie A, a Podolím. Městské části Uherského Hradiště - Míkovice, Vésky a Sady ovlivňuje zprostředkovaně, zejména svými přítoky - Olšovcem, Míkovickým potokem. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území města Kunovice, zde má Olšava zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q100 je zasažena převážná část obytných a průmyslových zón. Dále po proudu inundační území Olšavy splývá s inundačním územím Moravy.


Ohrožení města povodní z toků velkých

Řeka Morava      hydrologické pořadí 4-13-01-0850

Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu a Otrokovice, kde přibírá levostrannou Dřevnici. Rizikem je souběh povodně na Bečvě a na Moravě nebo na Dřevnici a Moravě. Největším nebezpečím pro Kunovice však zůstává souběh povodně na Olšavě a Moravě, kdy hrozí zpětné vzdutí Moravy do Olšavy. Dále průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází.

Vzhledem k větší vzdálenosti níže položené řeky Moravy od zastavěného území a velkým inundačním plochám bude příchod povodňové vlny z tohoto území relativně pomalý a včas dobře sledovatelný.


Pro včasnou informovanost jsou pro město Kunovice důležité tyto hlásné profily kategorie „A“ a „C“:

  • Olšava      – HP kategorie A A č. 349 – Uh. Brod – ČHMÚ
  • Olšava      – HP kategorie CHP C14 KU – Podolí - MÚ Kunovice - rozhodný
  • Olšava      – HP kategorie CHP C2 MI – Míkovice - MÚ Uh. Hradiště – PMO s.p.
  • Morava      – HP kategorie A A č. 345 – Spytihněv - ČHMÚ
  • Morava      – HP kategorie CHP C1 UH – Uh. Hradiště  - MÚ Uh. Hradiště
  • Morava      – HP kategorie CHP C7 KO – Kostelany n. M.  - OÚ Kostelany n. M.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny mosty v Kunovicích. Na řekách Moravě a Olšavě, ale i na některých menších tocích se jedná o ledové jevy a zátarasy u mostních konstrukcí - kdy voda může vybřežovat z koryta i při nízkých průtocích a tím zaplavovat území kolem vodního toku. Kontrolu naplavenin a jejich odstraňování zajišťují správci jednotlivých objektů. Výskyt a průběh ledových jevů na Moravě a na Olšavě kontroluje správce toku - Povodí Moravy, s.p. V manipulačním řádu jezů na Moravě je popsána manipulace při výskytu ledových jevů.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p.


Sesuvy půdy

V kopcovitých částech lokality Stará Hora mohou připadat v úvahu sesuvy půdy, kde místní pahorkatina se vyznačuje krátkými, ale dosti prudkými svahy. Vodní eroze se na území města projevují dosti významně.

Extrémně dlouhé svahy nad jižním okrajem intraviálu představují při nadměrných lokálních srážkách ohrožení města povrchovou vodou s obsahem splachů ornice ze zemědělských ploch na úrovni 6 až 8 t/ha – přípustný splach se může pohybovat na úrovni 2 až 4 t/ha. Jedná se, především o vlastnosti terénu, tedy různé hnědozemě na sprašovém podkladě, ty jsou erozně málo odolné. Tyto faktory mající vliv způsobem užívaní pozemků, tedy osevy erozně nevhodnými plodinami, okopaniny, kukuřice, slunečnice apod.

Velmi rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě Zlomené u společnosti Agrokomplex, a.s. a nad silnicí Kunovice – Hluk u bývalé Abrhámovy cihelny.

Pro tuto část území neexistuje žádný způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Srážky přicházejí náhle, bez konkrétního varování, pokud budou extrémní a spadnou v období nezapojených porostů, způsobí v okrajových částech zástavby škody splachem ornice z výše položených pozemků.

Prevencí je v tomto případě pravidelná údržba a úprava stávajících záchytných příkopů, čištění záchytných mříží u vtokových otvorů a možné vybudování nových záchytných příkopů. Možným významným opatřením pro snížení rizika povrchovou vodou je vhodná skladba porostů, aplikace více druhů zemědělských plodin na svažitých pozemcích.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Na řekách Moravě a Olšavě nad Kunovicemi se významné ohrožující vodní dílo nenachází. Vliv na povodňovou situaci však mohou mít vodárenská nádrž Bojkovice na potoce Kolelač, vodárenská nádrž Ludkovice na Ludkovickém potoce, retenční nádrž Luhačovice na Luhačovickém potoce a vodní nádrž Míkovice na Míkovickém potoce, při poruše by ohrozily město Kunovice.

Retenční nádrž Luhačovice má význam v protipovodňové ochraně povodí Olšavy, slouží k zachycení zvýšených vodních přítoků v důsledku nadměrných srážek nad městem Luhačovice.