Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce a katastru města Kunovice jsou ohrožena povodní.

K určení ohrožených objektů se vyšlo ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu. Povodeň při opuštění koryta toku Olšavy zaplavuje především střední část města Kunovice s obytnou zástavbou po obou březích, která je tvořena bytovými a rodinnými domy. Řeka Olšava může mít zónu rozlivu při Q100 širokou v některých místech až 1 km.


OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Kunovice v POVIS


Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem a druhem ohrožení