Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba města provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro 2. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi města předseda nebo pověřený člen povodňové komise.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba MÚ na základě určení starosty města (který je rovněž předsedou povodňové komise města).
 • Při vyhlášení 2. i 3. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž povodňové komisi ORP Uh. Hradiště.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda povodňové komise prostřednictvím hlásné služby MÚ jednotlivé stupně povodňové aktivity a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušný povodňový orgán Povodňového plánu města Kunovice. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů v hlásných profilech kategorie A (profil A na Olšavě v Uherském Brodě a na Moravě Spytihněvi)

 1. Hlásný profil kategorie A č. 349 ve správě Povodí Moravy v Uh. Brodě je významným profilem pro povodňové varování v Kunovicích z řeky Olšavy.
 2. Hlásný profil kategorie A č. 345 ve správě Povodí Moravy ve Spytihněvi je významným profilem pro povodňové varování v Kunovicích z řeky Moravy (zpětné vzdutí).
 3. Pozorování vodních stavů v hlásném profilu kategorie C (HP C14 KU Olšava) je rozhodným hlásným profilem pro město Kunovice.
 4. Pozorování vodních stavů v hlásném profilu kategorie C (HP C1 UH Morava)
 5. Pozorování vodních stavů v hlásném profilu kategorie C (HP C2 MI Olšava)

Nový hlásný profil HP C14 KU, na silničním mostě č. 05016-2 přes tok Olšava, slouží k elektronickému přenosu dat měření výšky hladiny řeky Olšavy v Podolí a má funkci automatického varování členů PK Kunovice o nenadálém zvýšení stavu vody v korytě, kontrolní a evidenční vzhledem k dosahování kulminačních stavů, doby příchodu povodňové vlny a ústupu kulminačních stavů na Olšavě v Kunovicích.


 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně
 • při dosažení 1. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně
 • při dosažení a vyhlášení 2. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně
 • při dosažení a vyhlášení 3. SPA - častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise města