Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity


Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na řekách Moravě a Olšavě ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích provádí dispečink Povodí Moravy, s. p. Brno na základě údajů z hlásných profilů kategorie A - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností, Zlínský kraj a KOPIS HZS. Z ORP Uh. Hradiště je informace o dosažení SPA předáváno na PK města Kunovice.


1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně 
 • na základě informací od:
 1. Českého hydrometeorologického ústavu
 2. Povodňové komise ORP Uh. Hradiště
 3. HZS Zlínského kraje
 4. hromadných sdělovacích prostředků
 5. občanů

2. SPA - Stav pohotovosti se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
 1. Českého hydrometeorologického ústavu
 2. Povodňové komise ORP Uh. Hradiště
 3. HZS Zlínského kraje
 4. hromadných sdělovacích prostředků

3. SPA - Stav ohrožení se vyhlašuje

 • při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
 1. Českého hydrometeorologického ústavu
 2. Povodňové komise ORP Uh. Hradiště
 3. HZS Zlínského kraje
 4. hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Zlínského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích Morava a Olšava pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí.

Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy.

Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Zlínského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uh. Hradiště a KPK Zlínského kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území města zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách.


OPIS HZS Zlínského kraje

Tel950 670 222  (950 670 299)